Στρατηγικός σχεδιασμός έξυπνης πόλης: η περίπτωση του Ηρακλείου

Δημήτριος Στυλιανάκης
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.