Το πλαίσιο των συγχωνεύσεων και εξαγορών στην Ελλάδα : πως επηρεάζουν την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων

Αργυρώ Ε. Τραχίλη
Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο να διερευνηθούν οι επιδράσεις των συγχωνεύσεων και των εξαγορών στην αποδοτικότητα των επιχειρήσεων. Το δείγμα που χρησιμοποιείται αφορά 34 συγχωνεύσεις και εξαγορές από όλες τις χώρες της Ευρώπης, οι οποίες ολοκληρώθηκαν την περίοδο 01-01-2006 / 31-12-2006. Οι επιδράσεις των υπό μελέτη συγχωνεύσεων και εξαγορών, εξετάζονται με τη χρήση 13 αριθμοδεικτών, η εκτίμηση των οποίων πραγματοποιείται για 2 έτη πριν την ενοποίηση και 2 έτη μετά την ενοποίηση. Η εξέλιξη...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.