Παρασιτικό φορτίο ιχθυών αλμυρών υδάτων

Γ. Ε. Παπαθανασίου
Η παρούσα ερευνητική εργασία είχε ως σκοπό τη συγκριτική μελέτη του παρασιτικού φορτίου ελευθέριος διαβιούντων ιχθύων που ζουν κοντά (σε απόσταση λίγων μέτρων) και μακριά (σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου) από τις ιχθυοκαλλιέργειες. Οι δειγματοληψίες των ιχθύων έγιναν σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους κατά το έτος 2003, ώστε να είναι δυνατή η συγκριτική μελέτη του παρασιτικού φορτίου των ιχθύων σε συνάρτηση με τη διακύμανση της θερμοκρασίας των θαλασσίων υδάτων. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά έξι δειγματοληψίες και εξετάστηκαν...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.