ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Nikolaos Tsigilis
Η Θεωρία Απόκρισης Στοιχείου (ΘΑΣ) αποτελεί μιαν εναλλακτική προσέγγιση της Κλασικής Θεωρίας Μέτρησης (ΚΘΜ) για την ανάπτυξη εργαλείων μέτρησης και την εξέταση των ψυχομετρικών τους ιδιοτήτων. Η ΘΑΣ, όπως προκύπτει από το όνομά της, εστιάζεται και εξετάζει το κάθε στοιχείο του εργαλείου μέτρησης. Σκοπός της είναι να μοντελοποιήσει τη σχέση μεταξύ του λανθάνοντος χαρακτηριστικού των συμμετεχόντων (latent trait) και της απόκρισής των στα διάφορα στοιχεία του εργαλείου μέτρησης. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.