ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΩΣΗ

Paschalia Georgantzi, Efthymia Tsilochristou & Eugenie Georgaca
Στόχο της παρούσας έρευνας αποτελεί η ανάδειξη των απόψεων επαγγελματιών ψυχικής υγείας σχετικά με την πορεία ζωής των ατόμων που έρχονται σε επαφή με Τμήματα Βραχείας Νοσηλείας οξέων περιστατικών και τους παράγοντες που τη διαφοροποιούν. Επίσης, η διερεύνηση της έννοιας της ανάρρωσης στον ελλαδικό χώρο. Επιλέχθηκε μία ποιοτική μεθοδολογία διερεύνησης, διεξάγοντας ημι-δομημένες συνεντεύξεις με επαγγελματίες των κλινικών οξέων περιστατικών του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και αναλύοντας τα δεδομένα με τη μέθοδο της θεματικής ανάλυσης. Οι συμμετέχοντες...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.