Γραπτά σώματα κειμένων ακαδημαϊκού λόγου για τη μετάφραση διαγνωστικών τεστ λεξιλογίου και την επιχώρια προσαρμογή τους στην ελληνική γλώσσα

Elisavet Neofytidou & Eleni Kassapi
Στο πλαίσιο μελέτης της σχέσης της προνοσηρής νοημοσύνης με την εμφάνιση νοητικής έκπτωσης και την έναρξη ανοϊκών συνδρόμων στην Ελλάδα έχουν χρησιμοποιηθεί μεταφρασμένες δοκιμασίες ελέγχου του νοητικού λεξικού. Η αναφορά γίνεται για τις λεξιλογικές δοκιμασίες αναγνώρισης και απόφασης και συγκεκριμένα για τη μετάφραση και επιχώρια προσαρμογή της πρότυπης σουηδικής δοκιμασίας λεξιλογικής απόφασης (SLDT), η οποία στα ελληνικά βασίστηκε σε σώματα κειμένων προφορικού λόγου υποκειμένων τρίτης ηλικίας. Η παρούσα έρευνα επιδιώκει τη συλλογή και καταγραφή του...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.