Τα νομικά πρόσωπα ως φορείς δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Κωνσταντίνος Ζίλφος
Στην παρούσα εισήγηση επιχειρείται η καταγραφή των περιπτώσεων, στην ελληνική νομοθεσία, όπου ένα νομικό πρόσωπο δύναται να αποτελεί φορέα δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Αρχικά προσδιορίζεται ο δικαιϊκός κλάδος της διανοητικής ιδιοκτησίας και οι υποκλάδοι της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, με τα αντικείμενα προστασίας τους. Ακολουθούν οι ρυθμίσεις του ν. 2121/1993 για την πνευματική ιδιοκτησία, με αναφορά στις ισχύουσες στη θεωρία αρχές του αληθινού δημιουργού και της πρωτογενούς κτήσης που ισχύουν για τα φυσικά πρόσωπα και της...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.