Επίδοση σε νομικά πρόσωπα υπό δικαστική εκκαθάριση ή πτώχευση και νομικά πρόσωπα στερούμενα διοίκησης

Ευστρατία Ν. Κώστογλου
Η παρούσα μελέτη, που παρουσιάστηκε στο 4ο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψήφιων Διδακτόρων της Νομικής Σχολής ΑΠΘ[1], διαρθρώνεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αναφέρεται αφενός στον καθορισμό των δεκτικών επίδοσης προσώπων επί επιδόσεων σε νομικά πρόσωπα υπό δικαστική εκκαθάριση ή πτώχευση ή σε νομικά πρόσωπα στερούμενα διοίκησης, αφετέρου στον προσδιορισμό του νόμιμου τόπου επίδοσης. Στο δεύτερο μέρος εξετάζονται οι συνέπειες των πλημμελών, ως προς την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων, επιδόσεων. Ειδικότερα, η ακυρότητα της...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.