Επίδοση σε νομικά πρόσωπα «αγνώστου διαμονής»

Παναγιώτης Μπαντοτάκης
Σημαντικές δυσχέρειες ανακύπτουν σε περίπτωση που νομικά πρόσωπα έχουν άγνωστη έδρακαι, παράλληλα, κανένας από τους νομίμους εκπροσώπους τους δεν έχει γνωστή διαμονή. Για την αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων, ο ΚΠολΔ θέσπισε την πλασματική επίδοση στον Εισαγγελέα με παράλληλη δημοσίευση της περίληψης του προς επίδοση εγγράφου. Έπειτα από αυτές τις επιδόσεις, τεκμαίρεται ότι ο παραλήπτης της επίδοσης είναι αγνώστου διαμονής, ενώ η επίδοση είναι άκυρη μόνο με τη συνδρομή και την απόδειξηδικονομικής βλάβης. Η διάταξη της 135...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.