Ο προσδιορισμός του προσώπου του εργοδότη στο πλαίσιο των ομίλων επιχειρήσεων.

Αγγελική Πολυχρονιάδου
Ο προσδιορισμός του πραγματικού προσώπου του εργοδότη στο πλαίσιο των ομίλων επιχειρήσεων αποτελεί, χωρίς αμφιβολία, ένα από τα δυσχερέστερα ζητήματα που αντιμετωπίζει το εργατικό δίκαιο. Αποτελεί πραγματικότητα το ότι η απάντηση που θα δοθεί στην εκάστοτε περίπτωση επηρεάζει δραστικά τις εργασιακές σχέσεις εν γένει, αλλά και ειδικότερα θέματα που συνδέονται με αυτές, όπως την άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος, την αναζήτηση της ευθύνης για τις αξιώσεις των εργαζομένων, οι οποίοι συνδέονται με σχέση εργασίας είτε με...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.