Η έννοια της κατάχρησης στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανταγωνισμού με έμφαση στον τομέα της ενέργειας

Μαρία Π. Σαπαρδάνη
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η κατανόηση της έννοιας της κατάχρησης στο πλαίσιο της καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης επιχείρησης, ως προϋπόθεσης εφαρμογής του άρθρου 102 ΣΛΕΕ, και η προσέγγιση του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζονται από την Επιτροπή περιπτώσεις αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις πρακτικές επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ενεργειακό τομέα και δη στις αγορές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς πρόκειται για τομείς που πρόσφατα στράφηκαν από το...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.