Επανασχεδιασμός Φορέα Αισθητήρα Ροής Βιομηχανικού Τύπου με Σκοπό την Τροποποίηση των Χαρακτηριστικών Λειτουργίας του

Κωνσταντίνος Οικονομόπουλος
Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τον επανασχεδιασμό και την ακόλουθη κατασκευή ενός μετρητικού συστήματος για την μέτρηση παροχής εισαγωγής αέρα σε μηχανή εσωτερικής καύσης. Κύριος στόχος της εργασίας ήταν ο βέλτιστος επανασχεδιασμός του συστήματος μέσω προσθήκης κατάλληλου φορέα διαμόρφωσης ροής. Ο φορέας ενσωματώθηκε στην αρχική αισθητήρια διάταξη με σκοπό να διευρυνθεί το αρχικό εύρος μέτρησης του. Για την εκτίμηση της ανεπτυγμένης ροής μέσα στον φορέα πραγματοποιήθηκαν κατάλληλες προσομοιώσεις μέσω λογισμικού ενώ ακολούθησε η κατασκευή...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.