Αποτίμηση υφιστάμενου κτηρίου φέρουσας τοιχοποιίας βάσει EC8

Χριστίνα Κίτη
Ο φορέας για τον οποίο θα γίνει η ανάλυση αποτελείται από δύο διώροφα κτήρια τα οποία συνδέονται με διάζωμα και κατασκευάσθηκαν σε διαφορετικές περιόδους. Πρόκειται για ένα κτήριο από φέρουσα τοιχοποιία και πιο συγκεκριμένα από τσιμεντόλιθους το οποίο χρονολογείται τη δεκαετία του ‘50 και του ‘60, ενώ το δεύτερο είναι ένα κτήριο από ωπλισμένο σκυρόδεμα το οποίο κατασκευάσθηκε ως προσθήκη στις αρχές της δεκαετίας του ‘70. Είναι διαφραγματικά συνδεδεμένα, ενώ στον όροφο υπάρχουν και δύο...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.