Η εξέλιξη της φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα. Η περίπτωση των φυσικών και νομικών προσώπων ενός λογιστικού γραφείου

Γεωργία Αναστασάκου
Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο την ανάλυση του φορολογικού συστήματος στην Ελλάδα τόσο για φυσικά όσο και για νομικά πρόσωπα, αντλώντας στοιχεία από ένα λογιστικό γραφείο. Η αξιολόγηση και αποτίμηση του Ελληνικού φορολογικού συστήματος προκύπτει το μέσα από εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση, και σύνταξη ερωτηματολογίων που καλύπτουν μια ευρύ γκάμα ανάμεσα σε δημογραφικά στοιχεία, αναδεικνύει την αίσθηση του βαθμού αδικίας περί φορολογικών βαρών, σύγκριση φορολογίας με το παρελθόν αλλά και την κριτική της. Επίσης,...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.