Σεισμική τρωτότητα και απώλειες

Αθανασία Οικονόμου
Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής είναι η εκτίμηση των αναμενόμενων απωλειών εντός ενός κτηρίου (εσωτερικά) κατά τη διάρκεια σεισμικής διέγερσης ορισμένου μεγέθους κατά την μεθοδολογία FEMA P-58. Στα πλαίσια της έρευνας που πρόκειται να διεξαχθεί και της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται, γίνεται τεκμηριωμένη επιλογή (σε συνάρτηση με το μελετητικό φάκελο), ένα τυπικό κτίριο από Ω/Σ (διώροφο ή τριώροφο αναλόγως των στοιχείων που θα αντληθούν), σχετικά χαμηλού ύψους, (πιθανόν να επιλεχθεί το κτίριο να έχει και υπόγειο και...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.