Η επίδραση της πανδημίας Covid-19 στη διαχείριση των συστημάτων ποιότητας της υγείας (Ανασκόπηση)

Γεωργία Μπόμπου
Οι οργανισμοί υγείας δρουν σε ένα μεταβαλλόμενο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, με τη συνεχή απαίτηση αναβαθμισμένων ιατρονοσηλευτικών παροχών. Η αναβάθμιση αυτή επιτυγχάνεται μέσα από την εναρμόνιση των υπηρεσιών και των δομών με διεθνή πρότυπα ποιότητας. Η ανάγκη διασφάλισης ποιότητας σε μια παγκόσμια αγορά, κατέδειξε την απαίτηση καθιέρωσης κοινών προτύπων. Η απαίτηση του προσανατολισμού της οργάνωσης των Υπηρεσιών Υγείας στην ποιότητα οφείλεται κυρίως στην κρίση αποτελεσματικότητας, στη συνεχή αύξηση του κόστους, καθώς και στη συνεχώς αυξανόμενη απαίτηση των...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.