Παρακίνηση & εργασιακή ικανοποίηση στη Δημόσια Διοίκηση. Μελέτη περίπτωσης: Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Χρυσούλα Σπηλιοπούλου
Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση και η ανάλυση των απόψεων των εργαζομένων του Κ.Ε.Α.Ο., αναφορικά με το επίπεδο παρακίνησης και εργασιακής ικανοποίησης τους, καθώς και ο προσδιορισμός των παραγόντων παρακίνησης που συντελούν στην ενίσχυση των επιπέδων εργασιακής ικανοποίησης και κατ’ επέκταση στη βελτίωση της παραγωγικότητας τους. Προκειμένου να διερευνηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα πραγματοποιήθηκε ποσοτική εμπειρική ανάλυση, σε δείγμα δημοσίων υπαλλήλων εργαζομένων του Κ.Ε.Α.Ο. Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν τόσο τους τρόπους...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.