Ψηφιακή υπογραφή στο δημόσιο. Μια ολιστική προσέγγιση και μελέτη περίπτωσης

Αμαλία Λαμπαδαριδη
Το θέμα της εργασίας είναι η «Ψηφιακή υπογραφή στο Δημόσιο. Μια ολιστική προσέγγιση και μελέτη περίπτωσης». Στο θεωρητικό της κομμάτι μελετάμε την ιστορία της ψηφιακής υπογραφής και πως αυτή χρησιμοποιήθηκε πριν ενταχθεί στον δημόσιο τομέα. Στο δεύτερο μέρος, μέσω της ποιοτικής έρευνας που διεξήχθη, μελετάται το πως χρησιμοποιείται πρακτικά η ψηφιακή υπογραφή στην καθημερινότητα ενός δημοσίου υπαλλήλου και πως τελικά ωφελεί τον δημόσιο τομέα. Η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό να αναδείξει τις προκλήσεις που...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.