Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ελλάδα, μελέτη περίπτωσης δομές δημοσίου

Διαμαντένια Καϊάφα
Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση μπορεί να οριοθετηθεί ως το εργαλείο που προωθεί την ψηφιακή δημοκρατία, τη διαδικτυακή συμμετοχή των πολιτών και τη διαδικτυακή δημόσια συζήτηση συνδυαστικά με την παροχή δημοσίων υπηρεσιών προς τους πολίτες της χώρας. Σκοπός της παρούσης εργασίας, είναι να εξετάσει την ορθή λειτουργία και κατ' επέκταση την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα πριν, και κατά την παρούσα περίοδο της πανδημίας covid-19, σε Δομές Δημοσίου οι οποίες έχουν καθημερινές συναλλαγές με...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.