Μελέτη του αντίκτυπου της πανδημίας COVID­-19 στην ποιότητα ατμοσφαιρικού αέρα με χρήση βαθέων νευρωνικών δικτύων σε πολυτροπικά δορυφορικά δεδομένα

Αντώνης Αγαπίου
Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να εκτιμηθεί το αντίκτυπο των lockdown της COVID-19 πανδημίας στην ατμοσφαιρική ποιότητα με την χρήση μοντέλων βαθείας μάθησης. Το κύριο κίνητρο πίσω από αυτό το ερευνητικό έργο είναι η ανάγκη κατανόησης της αντίδρασης της ατμοσφαιρικής ποιότητας σε κοινωνικοοικονομικές δραστηριότητες όπως τα lockdowns και η εφαρμογή μοντέλων ικανά να μάθουν αυτήν την σχέση. Χρησιμοποιήσαμε δεδομένα πολλαπλών περιοχών τα οποία περιέχουν δορυφορικές εικόνες CO και NO2 συγκεντρώσεων σε συνδυασμό με πολιτικές που...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.