Ανάλυση συναισθήματος σε δεδομένα από το Twitter με χρήση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης

Αριστοτέλης Χασαπόπουλος
Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως κύριο θεματικό άξονα την Ανάλυση Συναισθήματος για δεδομένα που προέρχονται από το κοινωνικό δίκτυο Twitter. Με τον όρο «ανάλυση συναισθήματος» αναφερόμαστε σε μια αυτοματοποιημένη διαδικασία που προσδιορίζει τη συναισθηματική πολικότητα ενός κειμένου. Ως κλάδος έχει συγκεντρώσει τα βλέμματα τόσο της επιστημονικής κοινότητας όσο και διάφορων επιχειρηματικών κλάδων, αφού η ευρεία ενσωμάτωση των διαδικτυακών κοινωνικών δικτύων στην καθημερινότητα, έχει δημιουργήσει άφθονα και ευκόλως προσβάσιμα δεδομένα προς επεξεργασία και εξαγωγή συμπερασμάτων....
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.