Επίδραση εκχυλισιμότητας ξύλου δρυός στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά οίνου Σαββατιανού

Χρήστος Λαμπρινόπουλος
Η παρούσα πτυχιακή εργασία θα παρουσιάσει βιβλιογραφικά στοιχεία της χρήσης δρυός στην παραγωγή οίνου και ιδιαίτερα τη λευκή οινοποίηση, καθώς και τη χρήση των υποκατάστατων του δρύινου βαρελιού. Θα ακολουθήσει ανάλυση μίας πειραματικής εκχύλισης για την επίδραση εκχυλισιμότητας γαλλικής δρυός σε διαφορετικές μορφές κομματιών, σε οίνο Σαββατιανού. Για το πείραμα πραγματοποιήθηκαν τρεις εκχυλίσεις, χρησιμοποιήθηκαν τρεις φιάλες 0,75 λίτρων οίνου Σαββατιανού ίδιας ετικέτας, και μελετήθηκε η επίδραση εκχυλισιμότητας του ξύλου σε τρία διαφορετικά κοψίματα- κοκκομετρικές διαστάσεις....
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.