Αξιολόγηση του συστήματος Galileo για μετρήσεις σε περιοχές με βλάστηση

Μαρίνα Χρήστου
Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο το δορυφορικό Ευρωπαϊκό Σύστημα Galileo. Πραγματοποιήθηκε μελέτη και ανάλυση των χαρακτηριστικών του συστήματος Galileo καθώς και των θετικών επιπτώσεων που είναι ικανό να προσφέρει στην τοπογραφία με έμφαση σε μετρήσεις κάτω από φυλλώματα δέντρων σε σύγκριση με το αμερικανικό σύστημα GPS.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.