Η εφαρμογή του στρατηγικού σχεδιασμού στον ελληνικό δημόσιο τομέα: η περίπτωση του Υπουργείου Παιδείας

Πηνελόπη Λούτα
Η διαδικασία του Στρατηγικού σχεδιασμού αποτελεί μία ιδιαίτερα σημαντική λειτουργία για όλους τους οργανισμούς ανεξαρτήτως από το αν ανήκουν στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, παρά τις σημαντικές διαφορές που διαπιστώνονται μεταξύ τους. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της εφαρμογής του στρατηγικού σχεδιασμού στο δημόσιο τομέα της Ελλάδας, μέσω της μελέτης της εφαρμογής του στην περίπτωση του Υπουργείου Παιδείας. Για τους σκοπούς της εργασίας, πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα μέσω της διεξαγωγής συνεντεύξεων με στελέχη του...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.