Συγκριτική διερεύνηση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας για την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους και της υγειονομικής κρίσης COVID-19

Άννα Μαγειροπούλου & Ελένη Μπίτα
Η παρούσα εργασία, επιχειρεί να προσεγγίσει και να αποτυπώσει τις ομοιότητες και τις διαφορές στις πολιτικές που επέλεξαν Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα για την αντιμετώπιση των δύο συνεχόμενων κρίσεων, την χρηματοπιστωτική κρίση που έπληξε την Ευρώπη, έχοντας όμως παγκόσμιο χαρακτήρα και την υγειονομική κρίση που πλήττει ακόμα τον κόσμο. Οι δύο αυτές κρίσεις για την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν πρωτόγνωρες και με μεγάλο αποτύπωμα σε όλο το φάσμα της ζωής των πολιτών της. Στην...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.