Η φορολόγηση στην Ελλάδα μετά από το 1950 για τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα

Γεράσιμος Γερόλυμος
Οι φόροι αποτελούν τη βασικότερη πηγή εσόδων για το κράτος διότι μέσω αυτών χρηματοδοτεί τις δαπάνες του (άλλες πηγές είναι ο δανεισμός και η έκδοση χρήματος). Η φορολογία εισοδήματος των φυσικών και νομικών προσώπων με την πάροδο του χρόνου έχει υποστεί πολλές αλλαγές, οι οποίες μέχρι να γίνουν κατανοητές και να υιοθετηθούν, προκαλούν σύγχυση στους φορολογούμενους. Με την παρούσα εργασία καταβάλλεται μία προσπάθεια, μέσα από μία ιστορική αναδρομή από το 1950 και έπειτα να παρουσιαστούν...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.