Διερεύνηση των στρατηγικών διαχείρισης στη συμμόρφωση των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 στη θεραπευτική αγωγή

Μαρίνα Στιβακτάκη
Περίληψη Εισαγωγή: Ο σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ) αποτελεί μια από τις πιο συχνές χρόνιες ασθένειες και η εφαρμογή των στρατηγικών διαχείρισης είναι σημαντική για τους ασθενείς με ΣΔ, προκειμένου να επιτύχουν σταθερά επίπεδα γλυκόζης στο αίμα. Σκοπός: Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης των ασθενών με ΣΔΤ2 στις στρατηγικές διαχείρισης του διαβήτη και η διερεύνηση των προσδιοριστών της συμμόρφωσης. Δείγμα: Το δείγμα τη μελέτης αποτέλεσαν 150 ασθενείς με ΣΔ που επισκέφθηκαν ένα δημόσιο νοσοκομείο στην ευρύτερη περιοχή της...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.