Προγραμματισμός και διαχείριση έργων με πολλαπλά κριτήρια βελτιστοποίησης

Ειρήνη-Δανάη Μπλατσιώτη
Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο χρονικός προγραμματισμός των έργων λαμβάνοντας υπόψη πολλαπλούς στόχους, οι οποίοι λειτουργούν ανταγωνιστικά μεταξύ τους. Αρχικά, γίνεται μια αναφορά στους βασικούς ορισμούς της Διαχείρισης των Έργων καθώς και στις γνωστικές περιοχές που δίνεται μεγαλύτερη έμφαση. Έπειτα, μετά από ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αναφέρονται τα διαφορετικά κριτήρια βελτιστοποίησης μέσα από μικρά παραδείγματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του χρονοδιαγράμματος ενός έργου. Στην συνέχεια, μελετήθηκε η πολυκριτηριακή ανάλυση αποφάσεων...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.