Τεχνικές τεμαχισμού δικτύων (network slicing) - σύγχρονες τάσεις σε επίπεδο παρόχων

Σταύρος Ματσουκάς & Εμμανουήλ Κολαρετάκης
Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο την τεχνική του τεμαχισμού δικτύων. Πρόκειται για μία τεχνική που κρίνεται απαραίτητη για την ανάπτυξη των κινητών δικτύων 5ης γενιάς. Η τεχνική αυτή επιτρέπει τη δημιουργία πολλών ανεξάρτητων λογικών δικτύων, πάνω από μία κοινή φυσική δικτυακή υποδομή. Με τον τρόπο αυτό, μπορούν σε ένα δίκτυο να φιλοξενούνται υπηρεσίες με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά και απαιτήσεις. Η τεχνική προσεγγίζεται τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Στο πλαίσιο του...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.