Διερεύνηση της συμβατότητας της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της τουριστικής αγοράς

Ζαχαρία Κακλέα
Η συμβολή του τουρισμού στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο για την χώρα μας είναι αδιαμφισβήτητη. Κατά την διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών η τουριστική βιομηχανία γνώρισε μια συνεχή ανάπτυξη και διαφοροποίηση με αποτέλεσμα να αποτελεί σήμερα έναν από τους πλέον αναπτυσσόμενους οικονομικούς τομείς παγκοσμίως. Eίναι βεβαίως και αδιαμφισβήτητη η συμβολή της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αφενός στην διαμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού πριν και μετά από την είσοδό του στην τουριστική αγορά, αφετέρου στην τουριστική ανάπτυξη της...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.