Η νέα εποχή διοργάνωσης ψηφιακών εκδηλώσεων. Η προσαρμογή των ελληνικών επιχειρήσεων σε αυτήν.

Αγγελική Σούτα
Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σκοπό να μελετήσει την οργάνωση των εκδηλώσεων και πιο συγκεκριμένα των ψηφιακών εκδηλώσεων. Με τη βοήθεια της βιβλιογραφικής επισκόπησης καταφέραμε να αναλύσουμε όλα τα οφέλη που προσφέρουν τα digital events στη σύγχρονη εποχή, σε μία χρονιά που η πανδημία του COVID-19 περιόρισε τις κοινωνικές επαφές και αντικατέστησε τις δια ζώσης εκδηλώσεις με τις ψηφιακές. Καθώς οι ψηφιακές εκδηλώσεις επεκτείνονται και αποτελούν τον κύριο τρόπο διεξαγωγής εκδηλώσεων, επαγγελματικών και προσωπικών, θέτοντας...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.