Ποιότητα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση: διερεύνηση του περιβάλλοντος για την εφαρμογή της διοίκησης μέσω στόχων

Κωνσταντίνος Καραγιάννης & Αθηνά Βορρίση
Η εκπαίδευση είναι ένα πολύτιμο κοινωνικό αγαθό που συμβάλλει σημαντικά στη δομή και την εξέλιξη κάθε κοινωνίας. Η Διοίκηση ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) είναι κοινά αποδεκτό ότι συμβάλλει στη βελτίωση διαδικασιών παραγωγής και Διαχείρισης/Διοίκησης. Η Διοίκηση Μέσω Στόχων (ΔΜΣ) εμπλέκει τους εργαζόμενους στην επίτευξη των στόχων του οργανισμού για τη βελτίωση της ποιότητάς του. Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να φωτίσει την περιοχή της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με τη ΔΜΣ και ΔΟΠ. Δηλαδή,...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.