Εφαρμογή της μεθοδολογίας MEErP για τον οικολογικό σχεδιασμό σε μετασχηματιστές μετρήσεως τάσεως και εντάσεως υψηλής τάσης

Γεώργιος Ταρουσίνωφ
Η Διπλωματική εργασία: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ MEErP ΓΙΑ TON ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΧΟ ΣΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ » αξιολογεί την δυνατότητα εφαρμογής της οδηγίας 2009/32/ΕΕ για τον οικολογικό σχεδιασμό στους Μετασχηματιστές Μετρήσεων στα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η μελέτη οικολογικού σχεδιασμού των μετασχηματιστών μετρήσεων με την βοήθεια των υπολογιστικών φύλλων (Excel) της μεθοδολογίας αναφοράς (MEErP 2011), προσπαθεί να ποσοτικοποιήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που παρουσιάζονται σε ένα δίκτυο μεταφοράς ενέργειας, από την χρήση αυτού...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.