Η αποτελεσματικότητα των πληροφοριακών συστημάτων στην αναγκαστική είσπραξη των δημοσίων εσόδων από τη φορολογική διοίκηση

Κωνσταντίνα Παπαστάμου
Η αποτελεσματική και έγκαιρη είσπραξη των δημοσίων εσόδων συνιστά αναγκαία προϋπόθεση για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του κράτους και την παροχή δημοσίων αγαθών, σε εποχή ιδιαίτερα δυσμενούς πορείας των δημοσίων οικονομικών. Η Φορολογική Διοίκηση, ως ασκούσα καθοριστικό ρόλο στην είσπραξη των δημοσίων εσόδων, έχει υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια, συμμετέχοντας στον γενικότερο σχεδιασμό για ψηφιακό μετασχηματισμό του δημοσίου τομέα, την εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων και καινοτόμων ηλεκτρονικών μέσων με κύριο στόχο τη μεγιστοποίηση των δημοσίων εσόδων,...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.