Γεφύρωση επικοινωνιακών εμποδίων οφειλόμενα σε διαφορές κουλτούρας.

Αθηνά-Μαρία Ζάππα & Mehilli Nivja
Η αποτελεσματική επικοινωνία στους επιχειρηματικούς και εμπορικούς οργανισμούς είναι κρίσιμη, καθώς οι οργανώσεις πρέπει να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και αποτελεσματικές για να διατηρήσουν την εμπορική τους επιτυχία. Οι τεχνικές και οι διαδικασίες που ερευνούνται λεπτομερώς στην παρούσα πτυχιακή περιλαμβάνουν το σχεδιασμό και την προετοιμασία της γραπτής επικοινωνίας, τις αποτελεσματικές δομές σε έγγραφα, τις διαφορετικές μορφές γραφής, τη διαχείριση των αλληλεπιδράσεων πρόσωπο με πρόσωπο, τη χρήση οπτικών βοηθημάτων, την παρουσίαση και την οργάνωση αποτελεσματικών συναντήσεων. Τέλος,...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.