\"Μηλά-ει η ιστορία\": Διαμόρφωση κτιρίων, σε εργασιακή μουσειακή δομή και κατάλυμα τύπου hostel, στη Ζαγορά Πηλίου, για τη στέγαση κι εξυπηρέτηση των λειτουργικών, πολιτιστικών και τουριστικών αναγκών του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς (Ζαγορίν)

Δήμητρα-Αναστασία Ζιώγα, Αναστασία Καϊδαντζή & Κυριακή Χρυσάφη
Η εργασία αυτή, πραγματεύεται τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί μια περιοχή για να μπορεί να φιλοξενήσει αγροτουριστική δραστηριότητα στο έδαφός της, αν το Πήλιο και πιο συγκεκριμένα το χωριό Ζαγορά ανταποκρίνεται στα δεδομένα αυτά και τελικά ποιες αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν στην περιοχή ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες του Αγροτικού Συνεταιρισμού της περιοχής. Αρχικά γίνεται αναλυτική παρουσίαση της εξέλιξης της αρχιτεκτονικής δραστηριότητας στην περιοχή, με ειδική αναφορά στο πως στεγάζεται...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.