Διαχείριση δεδομένων βιβλιοθηκών στην πλατφόρμα WEKA: υποσυστήματα Explorer & Knowledge Flow

Χρυσάνθη Σερέτη
Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν και θα συγκριθούν τα υποσυστήματα Explorer και Knowledge Flow του περιβάλλοντος εξόρυξης δεδομένων WEKA. Η σύγκριση θα γίνει σε θεωρητικό πλαίσιο, αλλά και σε πειραματικό επίπεδο με σκοπό την εύρεση ενός μοντέλου πρόβλεψης για τον τύπο και την ηλικία των χρηστών της Δημόσιας Βιβλιοθήκης του Σαν Φρανσίσκο σε σχέση με την συμπεριφορά τους στην κίνηση υλικού. Η τεχνική που χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία πρόβλεψης είναι η τεχνική της ταξινόμησης-κατηγοριοποίησης (classification)...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.