Δράσεις Δυναμικού Τεμαχισμού Δικτύων για την Προώθηση Εφαρμογών στο Πλαίσιο 5G

Αθανάσιος Λιούμπας
Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση του ρόλου δράσεων δυναμικού τεμαχισμού δικτύου (dynamic network slicing) για την ενίσχυση των διαφόρων εφαρμογών 5G. Η εργασία επιδιώκει να καλύψει βασικά εννοιολογικά θέματα που αφορούν στο πεδίο αναφοράς του network slicing και να επεκτείνει τη βιβλιογραφική έρευνα στο πλαίσιο του 5G, εστιάζοντας κυρίως στην προοπτική του dynamic network slicing. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται σε υφιστάμενα επιχειρηματικά μοντέλα καθώς και σε ρυθμιστικά θέματα που ενδέχεται να επηρεάσουν στην...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.