Παραγωγή Ζύθου με Αυτοφυή Λυκίσκο

Ιωάννης Αντωνιάδης
Σε αυτή την πτυχιακή διατριβή έγινε παραγωγή ζύθου με αυτοφυή λυκίσκο, ο οποίος εκφύεται στις περιοχές της Έδεσσας και της Φλώρινας. Παρασκευάστηκαν πέντε ίδιου στυλ ζύθοι (Pale Ale) στους οποίους χρησιμοποιήθηκε διαφορετικός λυκίσκος ως προς την διαφορετική γεωγραφική περιοχή καλλιέργειας. Τα υπόλοιπα συστατικά παρέμειναν ίδια σε ποσότητα και ποιότητα. Σκοπός λοιπόν της εργασίας αυτής είναι να γίνουν αντιληπτές οι γευστικές και αρωματικές διαφορές που εμφανίζουν οι λυκίσκοι όταν αυτοί χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ζύθου καθώς...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.