Οι Ψυχολογικές Επιπτώσεις της Πανδημίας COVID-19 στο Γενικό Πληθυσμό στην Ελλάδα

Σεβαστή Διονυσακοπούλου
Εισαγωγή: Η πανδημία Covid-19 που εκδηλώθηκε παγκοσμίως στις αρχές του 2020 αποτελεί ένα πρωτοφανές φαινόμενο στο σύγχρονο κόσμο, το οποίο έχει επιδράσει σε κάθε έκφανση της ανθρώπινης δραστηριότητας και ζωής. Για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό αυτής της υγειονομικής κρίσης συνδράμει ακατάπαυστα το σύνολο σχεδόν της επιστημονικής κοινότητας, ενώ οι κυβερνήσεις και οι παγκόσμιοι οργανισμοί έχουν επιδοθεί σε μία σειρά διερεύνησης και εφαρμογής μέτρων και στρατηγικών. Σκοπός και στόχοι: Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.