Δημιουργία συσκευής ανίχνευσης φραγής φρεατίου ομβρίων υδάτων σε συνδυασμό με την θεωρητική μελέτη προβλεπτικών αλγόριθμων για την πρόβλεψη πλημμύρας

Ελένη-Δέσποινα Καμάρα
Η διπλωματική αυτή χωρίζεται σε δύο τομείς. Το πρώτο και βασικότερο κομμάτι αναφέρεται στην υλοποίηση μιας συσκευής, η οποία εισέρχεται εντός ενός φρεατίου ομβρίων υδάτων και έχει σαν σκοπό την ανίχνευση της φραγής του. Η συσκευή αποτελείται από ένα μικροελεγκτή Arduino UNO με ένα wi-fi module που, ουσιαστικά, το μετατραπεί σε IoT (Διαδίκτυο των Αντικειμένων) συσκευή και σε συνδυασμό με αισθητήρα επίπλευσης που ανιχνεύει την την φραγή του σωλήνα εντός του φρεατίου, αισθητήρα στάθμης νερού...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.