Σχεδιάζοντας ένα πληροφοριακό σύστημα για τη διαχείριση των νομικών προσώπων με την επωνυμία «Σχολικές Επιτροπές»

Νικόλαος Οικονομόπουλος
Η καθημερινή διαχείριση των νομικών προσώπων των σχολικών επιτροπών, πρέπει να γίνεται με τη βοήθεια των πληροφοριακών συστημάτων. Οι οικονομικοί πόροι των οποίων η ύπαρξή είναι περιορισμένη από τη μία και η σωστή διαχείριση τους από την άλλη, επιβάλλουν την διανομή αυτών προς τις σχολικές μονάδες, να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει σχολείο το οποίο θα παραμεριστεί ή θα λάβει λιγότερα από αυτά που του αναλογούν. Αυτή η λειτουργία καθιστά τα πληροφοριακά...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.