Μικρό κατάστημα εστίασης και πώλησης προϊόντων ελιάς στο Παγκράτι, μέσα από τις αρχές του Παραμετρικού σχεδιασμού

Στεφανή Βερδέ
Η εργασία αυτή έχει ως αντικείμενο το σχεδιασμό ενός μικρού καταστήματος εστίασης και πώλησης προϊόντων ελιάς στο Παγκράτι, μέσα από τις αρχές του παραμετρικού σχεδιασμού. Επιχειρείται η διερεύνηση της σύνθεσης και των επιμέρους στοιχείων της, αφενός στον ορισμό παραμέτρων σχεδίασης και των σχέσεων των παραμέτρων της, αφετέρου στην εφαρμογή τους στο συνθετικό κομμάτι της εργασίας, συγκεκριμένα στη διαμόρφωσης ενός χώρου καταστήματος λιανικού εμπορίου και εστίασης. Απώτερος σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι η εφαρμογή της λογικής...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.