Συγκριτική μελέτη των προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων βιβλιοθηκονομίας τριών ευρωπαϊκών χωρών

Θεοδώρα Σοφία Σπαθή
Η συγκεκριμένη εργασία έχει ως στόχο την συγκριτική μελέτη των προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων Βιβλιοθηκονομίας τριών ευρωπαϊκών χωρών. Η Βιβλιοθηκονομία αποτελεί κλάδο της επιστήμης των πληροφοριών που ασχολείται με την οργάνωση, τη διοίκηση και τις λειτουργίες των βιβλιοθηκών. Αυτός ο τομέας της επιστήμης πρόκειται να αναλυθεί μέσω της σύγκρισης των προγραμμάτων σπουδών σε προπτυχιακό επίπεδο. Οι τρεις ευρωπαϊκές χώρες που επιλέχθηκαν λόγω της διαφορετικότητας των προγραμμάτων τους είναι η Ρωσία, η Γαλλία και η Σλοβακία....
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.