Κατάλογος ελληνικών νομισμάτων: Επιλογή προτύπου μεταδεδομένων για την τεκμηρίωση τους.

Αργυρώ Δουβάρα & Καλλιόπη Γολεγού
Σκοπός της πτυχιακής εργασίας ήταν η επιλογή ενός προτύπου μεταδεδομένων για τη δημιουργία ενός ψηφιακού αποθετηρίου ελληνικών νομισμάτων. Στην εργασία γίνεται μια καταγραφή των μεταδεδομένων και των συστημάτων που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ψηφιακών βιβλιοθηκών. Έπειτα έγινε επιλογή ενός πρότυπου που θα χρησιμοποιηθεί ώστε να δημιουργηθεί ένα ψηφιακό αποθετήριο με ελληνικά νομίσματα. Ως υλικό για τη δημιουργία της συλλογής χρησιμοποιήθηκαν νομίσματα τα οποία υπήρχαν αποθηκευμένα στο Colnect, το οποίο είναι μια ιστοσελίδα που παρέχει συλλογές...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.