Η σύνδεση της δημόσιας υγείας με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην Ελλάδα

Κυριακή Αλεξανδρή
Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) αποτελεί βασικό πυλώνα όλων των συστημάτων υγείας, καθώς συνιστά την πρώτη επαφή του πολίτη με τις μονάδες υγείας. Παρέχει το πρώτο στάδιο αντιμετώπισης και θεραπείας και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη. Η σωστή λειτουργία της συμβάλλει, τόσο στην ορθολογική χρήση των υπηρεσιών υγείας, όσο και στην ομαλή λειτουργία των δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων μονάδων υγείας. Επίσης με τις παρεμβάσεις της συμβάλλει και στην αποτροπή εμφάνισης και επέκτασης νέων κρουσμάτων λοιμώξεων και...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.