Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης. Στάσεις και αποδοχή των δημοσίων υπαλλήλων ως προς την αναγκαιότητα και την χρήση των ψηφιακών εργαλείων. Μελέτη περίπτωσης σε παραγωγική μονάδα του Υπουργείου Ε.Α

Χαράλαμπος Σιμωνίδης
Η ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) επηρεάζει όλους τους κοινωνικοοικονομικούς τομείς. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Δημόσιας Διοίκησης (ΔΔ) καθίσταται στρατηγική προτεραιότητα των κυβερνήσεων παγκοσμίως. Η Ηλεκτρονική (και πλέον Ψηφιακή) Διακυβέρνηση βελτιώνει την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών και δημιουργεί νέο περιβάλλον αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας των πολιτών με τη ΔΔ και τις κυβερνήσεις, με βασικό μοχλό την αποδοχή και υποστήριξη της από το ανθρώπινο δυναμικό της ΔΔ. Σκοπός της παρούσας έρευνας...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.