Ανάλυση φιλοσοφικού λόγου στην τυπική γλώσσα του Κατηγορηματικού Λογισμού

Ειρήνη Κοτσίκου
Η ιστορία της επιστήμης της λογικής ανάγεται πολλούς αιώνες πίσω, στην εποχή του Αριστοτέλη, ο οποίος υπήρξε και θεμελιωτής της. Τους δύο τελευταίους αιώνες η εξέλιξη της ήταν ραγδαία και πλέον αποτελεί απαραίτητο στοιχείο σε όλες τις επιστήμες. Από τα τέλη του 19ου αιώνα, η μαθηματική λογική ανέκυψε ως φυσικό επακόλουθο της ανάγκης κατασκευής μιας αυστηρής γλώσσας για την περιγραφή περίπλοκων μαθηματικών θεωριών. Η μαθηματική λογική συναντάται και ως τυπική λογική, λόγω του αυστηρού χαρακτήρα...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.