Η εξέλιξη των κεντρικών κρατικών υπηρεσιών και δομών προστασίας στην Ελλάδα

Ευστάθιος Βονιτσάνος
Η κοινωνική προστασία στην Ελλάδα αφορά παρεμβάσεις μέσα από προγράμματα και δομές που αποσκοπούν στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, των ευάλωτων και ευπαθών ομάδων όπως παιδιά, άστεγοι , ηλικιωμένοι , άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας , άτομα με ειδικές ανάγκες , άποροι , μονόγονεικές οικογένειες εξαρτημένα άτομα. Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στο να δώσουμε την περιγραφή της καταστάσεως που παρουσιάζουν σήμερα οι κρατικές υπηρεσίες προστασίας και οι κοινωνικές δομές, σε σχέση με το παρελθόν. Για...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.