Η ένταξη των μαθητών προσφύγων στο Ελληνικό σχολείο και η άποψη των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τις διδακτικές μεθόδους στις τάξεις υποδοχής.

Πηγή Ηλιού & Μαρία Κατσούλη
Το ενδιαφέρον των συντακτριών της παρούσας διπλωματικής εργασίας σχετικά με τις διδακτικές μεθόδους που αξιοποιούνται οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στις Τάξεις Υποδοχής Προσφύγων οδήγησε στη δημιουργία αυτής της έρευνας. Στο πρώτο μέρος αυτής της μεταπτυχιακής εργασίας παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο σχετικά με τη Διαπολιτισμική Αγωγή, το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα , τα μοντέλα διαχείρισης της ετερότητας και το ρόλο του εκπαιδευτικού στις τάξεις υποδοχής ενώ στο δεύτερο μέρος αναλύονται με τη διεξαγωγή μιας...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.